Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Divadelní představení

V úterý 25. 2. máme ve školce divadelní představení Otesánek v dnešní době.

8,30 hodin - hlavní budova

9,45 hodin - odloučené sezemické třídy

10,45 hodin - Choteč

21. 02. 2020
Tanečky

Dnešní (21. 2.) lekce tanečků se nekoná - nemoc lektora.

Děkujeme za pochopení.

21. 02. 2020
ZÁPIS DO MŠ

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje 

Z Á P I S 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2020 – 2021 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova) 

6.5.2020 od 7.00 do 16.00 hod

a

7.5.2020 od 8.00 do 13.00 hod

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2020, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 16.3.2020:

a)        v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

b)       elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

1)       řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání

2)    k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)

 

 


19. 02. 2020
Plánované akce do konce šk. roku

4. - 5.2.

Tvoření pro rodiče a děti

5. – 6.2.

Konzultační odpoledne

18.2.

Vystoupení třídy Sluníček v domově pro seniory

19.2.

Karneval

25.2.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice + Choteč)

27.2.

Keramický workshop

4.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

9.3.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

11.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníček

12.3.

Návštěva ZŠ – budoucí školáci

16.3.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

Březen /duben

Celoškolský projekt „Kluci, pozor červená“

8.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

14.4.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20. – 24.4.

Pobyt v přírodě

29.4.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

27. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“ - AMERIKA

5.5.

Tvoření dětí s tatínky

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

14.5.

Divadelní představení v MŠ (Choteč)

20.5.

Divadelní představení v MŠ (Sezemice)

21.5.

Keramický workshop

27.5.

Generálka rozloučení

28.5.

Rozloučení předškolních dětí

1.6.

Den dětí

4.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

10.6.

Celodenní výlet

12.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

17.6.

Olympijský běh

18.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

03. 02. 2020
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018