Nacházíte se: Hlavní stránka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

"Kdyby tady někde byly
dveře co vždy v pravou chvíli
otevřou se do pohádky
to bychom se nezlobili..."

Vývěska
Název Popis Datum
Pochvalné kartičky

Vážení rodiče,

každý den Vaše děti chválíme za velké či malé úspěchy. Rádi bychom se o tuto radost podělili také s Vámi.  Nechali jsme se inspirovat programem „Dobrý začátek“ podporující sociální a emoční vývoj předškolních dětí a vytvořili tzv. Pochvalné kartičky. Cílem této písemné pochvaly je především zachytit a zaznamenat úspěchy v kognitivních a behaviorálních kompetencí (sebeovládání, sebepoznání, sebeovládání, řešení problémů, sociální vědomí, schopnost navazovat a udržovat vztahy) a motivovat tak děti stát se lepším kamarádem.

Frekvence těchto kartiček bude nahodilá (1 -2x měsíčně). Doufáme, že pochvala potěší nejen dětí, ale také vás.

Vaše školka14. 03. 2019
Zápis do MŠ

Mateřská škola Pohádka, Sezemice

 

vyhlašuje

 

Z Á P I S

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2019 – 2020

 

Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní budova)

 

6.5.2019 od 7.00 do 16.00 hod

a

7.5.2019 od 8.00 do 15.00 hod

 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2019, je povinen dle § 34a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

 

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní zástupci vyzvednout od 18.3.2019:

  1. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy

  2. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

     

    den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:

  1. řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání

  2. k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)

08. 03. 2019
Neoficiální zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

po domluvě se ZŠ Sezemice uveřejňujeme informace o neoficiálním zápisu do 1. tříd. Bližší informace naleznete na webových stánkách ZŠ Sezemice.

Doufáme, že Vás toto řešení potěší a Vaše děti si tak užijí pobyt v přírodě i zápis do ZŠ.


Zápis do prvních tříd 2 dny + 1 den navíc

Pravidelný oficiální zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Sezemice, okres Pardubice se bude konat

24. a 25. dubna 2019.

V tyto dva dny proběhne úřední zápis i bez účasti dítěte.

   Podrobnosti budou opět na letácích a webových stránkách. Protože v tomto termínu se nemohou někteří předškoláci zápisu zúčastnit z důvodu pobytu místní MŠ ve škole v přírodě, bude jim proto umožněno v dalším neoficiálním termínu 16. května 2019 od 14 -18 hod si tento slavnostní okamžik se svými rodiči přijít do naší školy dodatečně prožít. V tento den již nelze dítě do školy zapsat/přihlásit, nutná administrativní část s úředními dokumenty (přihláška, přijetí, nepřijetí, odklad) bude již v dubnu uzavřena.

 Tradičně chceme tento slavnostní okamžik dětem zpříjemnit různými aktivitami, pohádkovým povídáním a malými dárečky. Při plnění různých úkolů lze ověřit úroveň znalostí a dovedností předškoláčka v daných oblastech: hrubá a jemná motorika, lateralita, zrakové vnímání, orientace v prostoru, rozumové a komunikační dovednosti, grafomotorika.

Každý od zápisu něco očekává. Pro dítě je to důležitá stránka motivační a seznamovací. Je velmi dobré vzbudit u dítěte zájem o školu, seznámit ho s prostředím školy a některými pracovníky.  Pro rodiče je asi nejdůležitější stránka informační a seznamovací. Rodiče se u zápisu seznamují se školou a její organizací, dovídají se o pomůckách a dalších aktivitách školy. Pro učitele plní zápis stránku informační a poznávací, získávají informace o dětech a rodičích a při různých činnostech malých budoucích žáčků ověřují školní zralost dítěte.

Celým zápisem při plnění úkolů budou předškoláčky doprovázet starší kamarádi z naší školy s učiteli a za odměnu si budoucí prvňáčci odnesou na památku dáreček, zhotovený dovednýma rukama starších žáků.

 Zápis se tak stane příjemným zážitkem nejen pro budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče.

V Sezemicích 5. 3. 2019                                                                                             

Mgr. Jiří Březina – ŘŠ05. 03. 2019
Pobyt v přírodě + zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

ve dnech 23.4. – 26.4.2019,  kdy se uskuteční Pobyt v přírodě organizovaný mateřskou školou, proběhne zápis do Základní školy Sezemice.

Bohužel MŠ ani ZŠ nemůže plánovaný termín změnit. Tyto termíny byly totiž stanoveny již před začátkem tohoto školního roku.

V případě, že se Vaše dítěte zúčastní Pobytu v přírodě, nedochází k porušení platné legislativy (školský zákon). V zápisových dnech do ZŠ není přítomnost dítěte povinná (též jako zápis do MŠ).

Pokud by jste trvali na účasti Vašeho dítě na zápisu do ZŠ, budeme akceptovat jednodenní absenci dítěte na pobytu v přírodě (odvoz z pobytu a následný návrat) nebo odhlášku z celého pobytu v přírodě.

Dále Vám předáváme pozvánku na Den otevřených dveří ZŠ Sezemice 26.3.2019, kdy si můžete prohlédnout budovu ZŠ a kde Vám paní učitelky rády odpoví na případné dotazy.

Sama mateřská škola plánuje dopolední návštěvu prvních tříd.

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že je tato situace komplikovaná a moc nás mrzí.

Děkujeme za pochopení.

MŠ Sezemice

20. 02. 2019
Akce do konce školního roku

Únor/březen

Celoškolský projekt „Co Čech, to muzikant“

18.- 19.2.

Muzikoterapie v MŠ

19.2.

Divadelní představení v MŠ

20.-21.2.

Keramický workshop

21.2.

Divadelní představení v MŠ

27.2.

Karneval

25.– 27.2. /4. -5.3.

Tvoření pro rodiče a děti

28.2. /7.3.

Konzultační odpoledne – odloučená pracoviště

1.3.

Zrakový screening

5.3.

Mateřinka (soutěžní přehlídka MŠ) – třída Sluníčka

7.3.

Divadelní představení v MŠ

12.3.

VČD – malá scéna – muzikálové představení

13.3.

Informační schůzka – pobyt v přírodě

26.- 28.3.

Jarní fotografování

3.-4.4.

Keramický workshop

3.4.

Divadelní představení v MŠ

10.4.

Divadelní představení v MŠ

17.4.

Velikonoční tvoření pro rodiče a děti

23. – 26.4.

Pobyt v přírodě

29. – 30.4.

Čarodějnický rej

Květen/červen

Celoškolský projekt „Cesta kolem světa“

6. – 7.5.

Zápis do MŠ

20.5.

Divadelní představení v MŠ

27.5.

Divadelní představení v MŠ

28.5.

Generálka rozloučení

29.5.

Rozloučení předškolních dětí

31.5.

Den dětí

5.6.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí

12.6.

Celodenní výlet – ZOO Jihlava

18.6.

Divadelní představení v MŠ

19.6.

Olympijský běh

21.6.

Spaní V MŠ (pro budoucí školáky)

25.6.

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti

15. 02. 2019
Informace ohledně kroužků

Po konzultaci  s agenturou Kroužky.cz Vás informujeme ohledně kroužku tanečky a flétna.

Kroužek flétny ukončil lekce za první pololetí k 30. 1. 2019 - II. pololetí začíná 13. 2. 2019.

Kroužek tanečků ukončí pololetí až 18. 2. 2019 (důvodem byla absence lektorky) - II. pololetí začíná 25. 2. 2019.

Je nutné kontaktovat agenturu a uhradit částku na druhé pololetí.

Děkujeme za pochopení.

11. 02. 2019
Povídálek

V týdnu od 14. 1. 2019 bude zahájen kroužek Povídálek (doplňující vzdělávací aktivita vedená logopedickými asistentkami). Bližší informace v sekci ke stažení, popř. u paní učitelek na třídách.

Berušky - úterý

Motýlci - čtvrtek

Sluníčka - středa

Žabičky - středa

08. 01. 2019
Organizace školního roku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

22.12.2018 - 1.1.2019 - vánoční prázdniny

15.7. - 18.8.2019 - letní prázdniny

OMEZENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.10. 30.10.2018 - podzimní prázdniny

2.1.2019 - vánoční prázdniny

1.2.2019 - pololetní prázdniny

4.2. - 10.2.2019 - jarní prázdniny

18.4.2019 - velikonoční prázdniny

1.7. - 31.8.2019 - letní prázdniny

19. 10. 2018
Informace k Šablonám II.

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pohádka, Sezemice

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009112

 

VÝŠE PODPORY –829 506,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

03. 10. 2018