Nacházíte se: Kroužky

Kroužky

Realizace kroužků

Kroužky v mateřské škole jsou nabízeny jako forma nadstandartní činnosti podporující individualitu a nadání jednotlivých dětí. Do kroužku jsou děti přihlašovány dle uvážení rodičů. Vzhledem k zajištění hlavní činnosti – výchovy a vzdělávání dětí – jsou kroužky realizovány z větší části v odpoledních hodinách a vedeny speciálními agenturami nebo lektory.

Školní rok 2019/2020

Aerobik a moderní tance

Pondělí (od 7. 2. 2020 změna - Pátek):

 • Probíhá v areálu ZŠ, vyzvedávání dětí si zajistí rodiče
 • 14,40 – 15,25 hodin
 • Vyučující: agentura Kroužky.cz
 • Cena: 1000,- Kč za pololetí
 • S sebou: sportovní oblečení, pití

Záměr:

Důraz je zde kladen na zachování správného držení těla, koordinaci lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, sladění pohybu s rytmem a hudbou a na zábavnou a hravou formu taneční lekce. Důležité je i ovládání dechového svalstva, nápodoba jednoduchého pohybu podle vzoru a přizpůsobení se podle pokynu.

Cíl:

Cílem je uvědomění si vlastního těla, empatického cítění, vyjádření svých pocitů pomocí tance. Rozvinou se pohybové schopnosti a zdokonalí se dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.).

 

Angličtina pro mladší i starší děti

Úterý:

 • V odpoledních hodinách, 14,00 – 14,45 hodin, 14,45 – 15,0 hodin
 • Vyučující: jazyková agentura Sunny Language School (p. Holčapková)
 • Cena: 1.990,- Kč na celý školní rok včetně učebních materiálů

Záměr:

Hlubší seznámení s cizím jazykem. Rozhovor na téma „světové jazyky“ – „angličtina“, jako jeden z nich. Porozumění tomu, co slyším; učení nových slov a zároveň jejich aktivní používání (děti se ptají na slova, kterým nerozumí). Naučení a následná reprodukce krátkých textů zpaměti (písničky, říkanky…).

Cíl:

Cílem je snaha o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).

Hra na flétnu

Středa:

 • Probíhá v areálu ZŠ, vyzvedávání dětí si zajistí rodiče
 • V odpoledních hodinách 15,20 - 16,05 hodin
 • Vyučující: agentura Kroužky.cz
 • Cena: 1 200,- Kč za pololetí
 • S sebou: flétna, přezůvky

Záměr:

Děti se naučí, jak správně pracovat s dechem, rozvíjejí si jemnou motoriku prstů a paměť. Za pomoci učebnice (v ceně kroužku), se děti naučí základní noty a zahrají si jednoduché písničky. Děti jsou vedeny k vzájemné spolupráci a schopnosti ocenit výkon svůj i druhých. Zobcová flétna uvádí hravou formou děti do světa tónů, nenásilně rozvíjí muzikálnost, tvořivost, smysl pro rytmus a estetické cítění.

Cíl:

Děti se přirozeně a nenásilně seznámí s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny bude rozvíjet jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci. Děti budou vedeny jak správně a zdravě dýchat. Podporován bude rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických schopností dětí.

Keramický workshop

Čtvrtek:

 • V odpoledních hodinách v MŠ
 • Vyučující: p. uč. Chocholoušová Martina
 • Interval: 2 x za pololetí
 • Cena se bude odvíjet od náročnosti výrobku - vždy dopředu upřesněno

Záměr:

Děti se seznámí s novým výtvarným materiálem (keramická hlína) a prací s ním, vyzkouší jednoduché techniky zpracování a osvojí si základní názvosloví.

Cíl:

Cílem je seznámit děti s hlínou jako výtvarným materiálem (vymačkávání, válení, lepení, vykrajování...), budou mít možnost vytvořit si výrobek (vánoční nebo velikonoční téma, tužkovník aj.), ozdobit si ho díky možnosti vypálení na ZŠ (ve vypalovací peci) si hotové výrobky odnesou domů.

Plavecký výcvik pro mladší i starší děti

Pátek:

 • Termín: září/listopad 2019 (rozpis dle jednotlivých skupin bude upřesněn)
 • Rozsah: 10 lekcí
 • Plavecký areál Hastrmánek Dubina, Pardubice
 • Cena: 1000,- Kč kurzovné + 500,- Kč doprava

Záměr:

Zvládnutí základních pohybových dovedností a prostorové orientace, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohyb v jiném prostředí, pohyb ve vodě). Seznámení se s prostorem menšího plaveckého areálu, s bazénem, se slanou vodou. Správně a včas reagovat na pokyny lektorek, které jsou s dětmi přímo v bazénu. Samostatnost a zvládnutí sebeobsluhy při starosti o sebe a své vlastní věci (z čehož také pramení jeden z předpokladů školní zralosti - starší děti).

Cíl:

Cílem je osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, v tomto případě plaveckých a sebeobslužných (základy plavání - technika, správné dýchání, oblékání, svlékání - ukládání si věcí a starost o ně). Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.